План роботи Степківського освітнього округу «Пошук» на 2015-2016 навчальний рік

Вступ

З метою підвищення ефективностей навчально-виховного процесу, його результативності Степківський освітній округ протягом року працював над реалізацією науково-педагогічної проблеми «Удосконалення професійних компетентностей педагога, як умова забезпечення розвитку компетентностей учня».

Управління Степківським освітнім округом здійснювала Рада освітнього округу. До складу ради входять керівники навчальних закладів освітнього округу. У 2014-2015 н.р. на засіданнях Ради розглядалися актуальні питання управління освітнім закладом та організацій роботи з педагогами, учнями. На засіданнях Ради округу розглядалися питання «Обговорення та затвердження плану роботи. Координація дяіяльності суб'єктів округу», «Якість впровадження нового Державного стандарту початкової освіти й Державного стандарту базової та повної освіти у навчальних закладах освітнього округу», «Роль ІКТ у формуванні інформаційної компетентності учителя й учня», «Психолого-педагогічне забезпечення розвитку здібних та обдарованих учнів», «Про організацію та проведення окружного виховного заходу «Міс округу – 2015». Рада Степківсього освітнього округу у своїй роботі керується принципами відкритості, демократичності та гласності. Вона співпрацює з батьківськими комітетами навчальних закладів і органами місцевого самоврядування, погоджує свої рішення з відділом освіти Первомайської райдержадміністрації.

Діяльність освітнього округу у 2014-2015 році була направлена на вирішення таких завдань:
- здійснення координацій зусиль усіх структурних елементів освітнього округу з метою забезпечення модернізації навчально-виховного процесу, підвищення підвищення його ефективності і результативності;
- створення умов для саморозвитку і самореалізації учнів, задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді;
- підвищення професійного рівня педагогів шляхом координації методичної роботи в межах округу;
- удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення навчальних закладів округу;
- забезпечення координації виховної роботи в межах округу.

Протягом серпня-вересня 2014 року проводиться атестування, співбесіди, діагностування вчителів, з метою вивчення їхнього рівня методичної кваліфікації, професійної компетентності. Психологом школи проведено психолого-педагогічну діагностику учнів освітнього округу з метою створення банку данних про здібних і обдарованних дітей.

За результатами діагностики до банку даних внесено … учнів Степківської ЗОШ І-ІІІ степенів … учнів Зеленокошарської ЗОШ І-ІІІ ступенів, … учнів Полтавської НВК, … учнів Жовтневої ЗОШ І – ІІІ ступенів).

Виходячи із основних завдань державної програми « Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, державних документів про бібліотечну справу в Україні, у 2014 – 2015 навчальному році бібліотеки освітнього округу вирішували такі питання:
- виховання в учнів поваги до державних символів України, свідомого ставлення до обов’язків людини;
- виховання у читачів інформаційної культури читання, навичок самойтійної роботи з книгою, уміння користуватися довідниковим апаратом;
- пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, милосердя, правової, трудової культури, здорового способу життя;
- інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;
- своєчасне забезпечення учителів та учнів навчальною, методичною та художньою літературою;
- збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи;
- розвиток інформативної функції бібліотеки як інформаційно-культурного центру загальноосвітнього навчального закладу.

У всіх школах Степківського освітнього округу створенні умови для належного зберігання підручників та книг, бібліотекарі систематично ведуть картотеку руху підручників, аналізують забезпечення ними учнів. На початку начального року бібліотекарі шкіл робили перерозподіл бібліотечного фонду підручників, з метою забезпечення учнів шкіл освітнього округу необхідними підручниками (бібліотекарі Трохименко А.А., Савенко Р.С.)

На базі опорної школи ефективно функціонували постійнодіючі методичні формування – 5 міжшкільних методичних об'єднань (учителів природничо-математичного циклу, історії, правознавства й етики, початкових класів, української мови, світової та української літератури, фізичного виховання. Основними напрямками їх діяльності було:
- інформування членів ММО про нові теоретичні матеріали та нормативні документи;
- практичний показ оптимальних підходів, форм і методів реалізації вітчизняних проблемних питань;
- сприяння конструктивного особистісного досвіду педагогів на основі ознайомлення із передовим педагогічним досвідом.

Усі засідання відбувались згідно плану роботи, розглядалися як теоретичні, так і практтичні питання. Результати роботи міжшкільних методичних об'єднань над єдиною методичною темою заслуховувалися на засіданнях Ради округу.

Керувала методичною роботою в окрузі науково-методична рада , яка працювала в трьох напрямках:
- науково-діагностичний (анкетування, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду, підведення підсумків методичної роботи, визначення шляхів її вдосконалення);
- інформаційно-методичний (розглядала та затверджувала плани міжшкільних предметів МО, здійснювала консультування вчителів, керівників шкіл з питань методики викладання, планування навчальних предметів);
- науково-практичний (готувала методичні заходи, спільні для всіх шкіл округу тощо).

У практику роботи педагогічних працівників округу впроваджуться технології особистісно орієнтованого навчання, методи компетентісного підходу, технології проектного, розвивального та інтерактивного навчання, ігрові, інформаційно-комунікаційні, розвитку критичного мислення.

Цілеспрямована робота округу над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. У лютому 2014 року методичною радою освітнього округу затверджено досвід роботи учителів.

У структурі методичної роботи, яка склалася у Степківському освітньому окрузі, трактується індивідуальні, групові, колективні форми:
- міжшкільні предметні методичні об'єднання;
- семінари;
- педагогічні читання;
- консультаційна робота;
- творчі звіти.

Одним із пріорітетних завдань округу є об'єднання зусиль для організацій позакласної роботи, створення системи виховної роботи, спрямованої на формування життєвих компетентностей школярів, здатних до творчої самореалізації і свідомого життєвого вибору, шляхом впровадження нових підходів, перспективних ідей, інноваційних технологій навчання та виховних систем, форм і методів, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли б розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей.

Основним завданням виховної роботи освітнього округу є:
- створення умов для саморозвитку і самореалізації учнів, задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді;
- формування громадянина-патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю;
- сприяння вихованню родинно-сімейної культури, вивчення та збереження звичаїв, обрядів, народних традицій;
- робота по розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, впровадження проектної діяльності;
- творчий розвиток природних обдарувань дітей через інтеграцію у позакласній та позашкільній діяльності.

Для реалізації цих напрямків в освітньому окрузі розроблений план тематичних місячників та спільних виховних заходів, який затверджений методичною радою. Так, у минулому навчальному році проведено спільні позакласні виховні заходи: змагання туристичних команд округу (вчителі Степківської ЗОШ, Рудковська М. М., Савенко Р. С., Ляшок О. А.). «Міс Осінь округу» (вчителі Буряченко К. І., ), «Андріївські вечорниці» (вчитель Савенко Р. С.), конференція (вчитель Клименнюк Л. Д.). Усі спільні заходи проведено на високому рівні: яскраво, цікаво, корисно, максимально й доречно використано можливості сучасної техніки.

Аналізуючи роботу в окрузі, можна сказати, що у Степківському освітньому окрузі проводиться достатня робота щодо забезпечення та надання якісних освітніх послуг учням. Це роблять майстри своєї справи. Вони мають чим поділитися з колегами, беруть участь у професійних конкурсах і в цьому є прикладом для своїх учнів.

У 2015-2016 навчальному році Степківський освітній округ продовжує роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Удосконалення професійних компетентностей педагога як умова забезпечення розвитку компетентного учня» (ІІ етап – конструктивно-модельований).

Мета: сприяти забезпеченню умов формування життєвих компетентностей школярів, здатних до творчої самореалізації і свідомого життєвого вибору шляхом впровадження нових підходів, перспективних педагогічних ідей, інноваційних технологій навчання та виховних систем, форм і методів, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли б розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей та втілення в практику роботи.

Завдання:
- здійснення координації зусиль усіх структурних елементів освітнього округу з метою забезпечення модернізації навчально-виховного процесу, підвищення його ефективності і результативності;
- створення умов для саморозвитку і самореалізації учнів задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді;
- підвищення професійного рівня педагогів шляхом координації методичної роботи в межах округу;
- удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення навчальних закладів округу;
- забезпечення координації виховної роботи в межах округу.

Місячник виховання екологічної культури «Земля – колиска наша назавжди»Спільний захід: Екологічна конкурсна програма «Природа – це казка, яку треба читати серцем» (на базі Жовтневої ЗОШ І – ІІІ ступенів)
Заголовок
НапрямЗміст діяльностіТермінВідповідальніКонтроль та інформаційне забезпечення
Забезпечення управління освітнім округомЗасідання Ради округу (Додаток 1) 4 рази на рік Члени РадиРішення Ради округу
Забезпечення управління освітнім округомКоординація роботи Ради округу і суб’єктів округусерпеньГолова Ради округуРішення Ради округу
Організація НВП і забезпечення його ефективності і результатив-ностіСтворення умов для розвитку здібностей дітейПостійноДиректори шкілРішення Ради округу
Організація НВП і забезпечення його ефективності і результатив-ності Уточнення даних про навчальні заклади освітнього округу за напрямками:
- кадровий потенціал; - особливості навчально-виховного процесу;
- стан матеріально-технічної бази;
- фонд підручників, науково-художньої літератури;
- якими новинками ППД, інноваціями навчальний заклад може поділитися;
- організація методичної роботи в навчальних закладах
СерпеньЗаступник директора з НВР Степківської ЗОШ І – ІІІ стДовідка
Створення умов для саморозвитку і самореалізації учнівЗабезпечення умов для участі учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах в межах округуПротягом рокуДиректори шкілПропозиції
Створення умов для саморозвитку і самореалізації учнівПроведення психолого-педагогічної діагностики з метою створення банку даних про здібних і обдарованих дітей освітнього округуВересень - жовтеньПсихолог опорної школи, класні керівникиАнкетування
Бібліотечно-інформаційне забезпеченняПерерозподіл бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої літератури суб’єктів округуПостійноБібліотекарі шкілАкти передачі
Бібліотечно-інформаційне забезпеченняВиставка – презентація матеріалів у періодичній пресі з теми: «Формування компетентної особистості учня в умовах оновлення змісту освіти».СерпеньБібліотекарі шкілВиставка - презентація
Бібліотечно-інформаційне забезпеченняОформлення тематичних виставокЗгідно з планами роботиБібліотекарі шкілВиставки
Бібліотечно-інформаційне забезпеченняОрганізація та проведення окружного бібліотечного урокуЗгідно з планами роботиБібліотекарі шкілРозробки уроків
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуКоординація діяльності ММО та творчих лабораторійПротягом рокуКерівники ММО План роботи
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуВикористання інтерактивних технологій на уроках географіїЛютийРудковська Л. М., учитель географії Полтавського НВКОбговорення
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуПроведення засідань міжшкільних методичних об`єднань4 рази на рікКерівники ММО, творчих лабораторійПлан роботи
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуЗасідання методичної ради освітнього округу (Додаток 2)4 рази на рікЗаступник директора з НВР Степківської ЗОШ І – ІІІ ст..План
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуПроведення спільної педагогічної ради «Інноваційна діяльність закладів округу в системі формування компетентної особистості».Січень 2016Керівники шкіл, методична радаПротоколи
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуПроведення відкритих уроків у межах освітнього округу (за планами роботи ММО).Протягом рокуКерівники ММО
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуПедагогічна світлиця «Крила творчості».Лютий 2016Керівники ЗНЗ, методична радаРозробка заходу
Забезпечення координації методичної роботи в межах округуПедагогічні читання «Використання досягнень психолого-педагогічної науки в системі роботи вчителя – основа розвитку творчої особистості дитини». Квітень 2016Керівники ЗНЗ, методична радаАналіз
Забезпечення координації виховної роботи в межах округуУзгодження структури планів виховної роботи навчальних закладів – суб’єктів округуСерпень Директори шкіл, заступник директора з ВР План роботи
Забезпечення координації виховної роботи в межах округуПланування та проведення спільних заходів у межах округу:
Місячник «Я – громадянин, патріот України»
Спільний захід: Туристичний похід «Стежками рідного краю».
ВересеньЗаступник з ВР, класні керівники, вчителі основ здоров’яПлан
Забезпечення координації виховної роботи в межах округуСпільний захід: «Ми – роду козацького діти, землі української цвіт» (свято до Дня захисника України на базі Полтавського НВК)ЖовтеньЗаступник з ВР, класні керівники, вчителі основ здоров’яПлан
Забезпечення координації виховної роботи в межах округу Місячник виховання екологічної культури "Земля - колиска наша назавжди"
Спільний захід: Екологічна конкурсна програма «Природа – це казка, яку треба читати серцем» (на базі Жовтневої ЗОШ І – ІІІ ступенів).
КвітеньЗаступник з ВР, класні керівники, вчителі основ здоров’яПлан
Забезпечення координації виховної роботи в межах округуМісячник патріотичного виховання «Вахта пам’яті»
Спільний захід: Конкурс військово-патріотичної пісні «Пісня у військовій шинелі» (на базі Зеленокошарської ЗОШ І – ІІ ступенів).
ТравеньЗаступник з ВР, класні керівники, вчителі основ здоров’яПлан
Кiлькiсть переглядiв: 518

Коментарi

Новини

Календар

Попередня Жовтень 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031